074 349 1266 CONTACT

0item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Zeer Fraai georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Dag: kalenderdag;
8.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.     

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam

:Zeer Fraai

Adres

:Wegtersweg 20A

Postcode

:7556 BR

Plaats

:Hengelo

Telefoon

:+31 (0)74 349 1266

Mailadres

:info@zeerfraai.nl

KvK-nummer

:71423559

BTW-nummer

:NL858710080B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
 1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zeer Fraai en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Zeer Fraai zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
 1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Zeer Fraai gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zeer Fraai niet.
 3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 ·    de prijs inclusief belastingen;
 ·    de eventuele kosten van aflevering;
 ·    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 ·    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 ·    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 ·    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 ·    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 ·    indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 ·    de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 ·    de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 ·    de gedragscodes waaraan Zeer Fraai zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 ·    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
 1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Zeer Fraai onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Zeer Fraai passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Zeer Fraai daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.    Zeer Fraai kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Zeer Fraai op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.    Zeer Fraai zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van Zeer Fraai waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Zeer Fraai deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
    e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    Indien Zeer Fraai zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Retourgoederen dienen te worden gemeld middels het retourformulier op de website. Vervolgens heeft de consument de plicht om de bestelling ongebruikt, ongemonteerd en in originele verpakking binnen veertien dagen na de retourmelding terug te sturen naar Zeer Fraai. Echter als de producten op verzoek van de consument op bestelling worden geproduceerd zal 25% van het factuurbedrag in rekening worden gebracht (zie artikel 8-1a).
2.    Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Zeer Fraai retourneren, conform de door Zeer Fraai op de website verstrekte retourinstructies/retourprocedure. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van verzending voor zijn rekening.
 2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Zeer Fraai dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
    a)    die door Zeer Fraai tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; tenzij 25% van de aankoopprijs wordt  geaccepteerd.
    b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c)    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    d)    die snel kunnen bederven of verouderen;
    e)    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Zeer Fraai geen invloed heeft;
 3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
   a)    betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   b)    waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   c)    betreffende weddenschappen en loterijen.

 Artikel 9 - Levering en verzending
 1. Indien Zeer Fraai zich middels een (elektronische) bevestiging heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten zal de verzending in het algemeen binnen 2 tot 4 werkdag worden verricht. Door omstandigheden kan deze termijn worden overschreden, echter dit zal op voorhand door Zeer Fraai aan de consument worden gemeld.
2. Voor verzending maakt Zeer Fraai gebruik van diverse pakketdiensten en transporteurs. De levering geschiedt tot aan de deur op de begane grond. De consument of afnemer is zelf verantwoordelijk voor de handling binnenshuis. Eventuele betreding van de chauffeur binnenshuis tijdens de bezorging is voor risico van de consument of afnemer. Zeer Fraai neemt geen verantwoording voor de eventuele gevolgen.
3. De verzendkosten voor een bestelling kunnen fluctueren. Na de overeenkomst kan de consument of afnemer zich niet meer beroepen op eventuele fluctuaties in deze kostenstructuur.
 
Artikel 10 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd of verlaagd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑ tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan Zeer Fraai producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Zeer Fraai geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Zeer Fraai dit bedongen heeft en:
 4.a)    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 4.b)    de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. De aanmeldkorting van 12,50 voor de nieuwsbrief is geldig bij een besteding vanaf Eur 100,-


Artikel 11 - Conformiteit en Garantie
 1.    Zeer Fraai staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Zeer Fraai jegens Zeer Fraai kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3.    De garantieperiode voor de geleverde producten bedraagt 2 jaar. Zeer Fraai zal dan zorgen voor gedeeltelijke vervangen of complete vervanging van het product. Er kan geen beroep op garantie worden gedaan indien: het product niet juist is behandeld, de schade door opzet is ontstaan, het product aan grote temperatuurschommelingen onderhevig is geweest, het product buiten heeft gestaan, het product in een vochtige ruimte heeft gestaan of indien er sprake is van normale slijtage. Voor zakelijke leveringen geldt de wettelijke garantietermijn van 1 jaar.

Artikel 12 - Levering en uitvoering
 1.    Zeer Fraai zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Zeer Fraai het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Zeer Fraai zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Duurtransacties
 1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 14 - Betaling
 1.    Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2.    Bij de verkoop van producten vraagt Zeer Fraai onmiddellijke betaling indien het product voorradig is. Na ontvangst van de betaling wordt het product onmiddellijk verzonden. Indien een product niet voorradig is vraagt Zeer Fraai een aanbetaling van 25%. Het restant dient voor verzending te worden betaald.  
 3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Zeer Fraai te melden.
 4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft Zeer Fraai behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 - Klachtenregeling
1.    Zeer Fraai beschikt over een klachtenprocedure die op de website is vermeld (bij “Verzenden en retourneren). De klacht wordt overeenkomstig deze klachtenprocedure behandeld.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij Zeer Fraai ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Zeer Fraai binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.   Indien het artikel niet binnen 14 dagen retour wordt gezonden behoudt Zeer Fraai het recht om de ontvanger het volledige aankoopbedrag in rekening te brengen.